Obchodní podmínky

Crazy-gumičky - Tomáš Bohovič

se sídlem Jasmínová 294, Moravany 53372

zapsané v živnostenském rejstříku

IČ: 68467397

 

Čás t „ A“  –  spotřebitel .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto obchodní podmínky  (dále jen „obchodní  podmínky“) pro firmu Tomáš Bohovič, se sídlem Jasmínová 294, Moravany 53372, identifikační číslo: 68467397, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná práva  a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.crazy-gumicky.cz, (dále jen  „webová  stránka“), a  to  prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.          Obchodní podmínky část „A“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží  od  prodávajícího, je právnickou osobou  či osobou,  jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 

 

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

 

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají  přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 

 

1.4.          Ustanovení obchodních  podmínek  jsou  nedílnou  součástí kupní  smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

 

1.5.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti  vzniklá po  dobu  účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

1.6.          Na  základě registrace kupujícího provedené  na  webové  stránce  může  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 

 

1.7.          Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 

 

1.8.          Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 

 

1.9.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 

 

1.10. Prodávající  může zrušit uživatelský  účet, a to zejména v případě, kdy kupující  svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

 

 

1.11. Kupující  bere  na  vědomí, že  uživatelský účet  nemusí  být  dostupný  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající  není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto  zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1.13. Webové rozhraní  obchodu  obsahuje informace o  zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

 

1.15. Pro  objednání zboží  vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

1.15.1.objednávaném zboží  (objednávané zboží  „vloží“ kupující do  elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

1.15.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o  požadovaném způsobu  doručení objednávaného zboží a

 

1.15.3.informace o  nákladech spojených s dodáním  zboží  (dále společně jen  jako „objednávka“).

 

1.16. Před  zasláním objednávky prodávajícímu   je  kupujícímu umožněno  zkontrolovat a měnit  údaje, které  do objednávky kupující vložil,  a  to  i   s ohledem  na  možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat  chyby vzniklé při  zadávání dat  do  objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na  tlačítko „Závazně objednat“/“Odeslat  objednávku“. Údaje uvedené v  objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

1.18. Smluvní vztah mezi  prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

-    v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;

-     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

-     platbou kartou prostřednictvím platební brány GoPay nebo prostřednictvím služby PayPal

-    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Fio Banky, a.s. číslo účtu 2900100890 (verze IBAN: CZ1420100000002900100890)  v měně  Kč  (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);

-    prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou  (HomeCredit a.s.).

 

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

1.24. V případě bezhotovostní  platby je  kupující povinen  uhrazovat kupní  cenu  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

1.25. Prodávající   je  oprávněn,  zejména  v případě,  že  ze  strany  kupujícího  nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 1.17, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1.26. Případné slevy z ceny zboží  poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze  vzájemně kombinovat.

 

1.27. Je-li  to  v obchodním  styku obvyklé nebo  je-li  tak  stanoveno  obecně  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající  ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá osobně při předání zboží.

 

 

ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož  i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí  být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího  či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@crazy-gumicky.cz

 

 

 

1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 

 

 

1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající  není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

 

1.32. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 

1.33. Je-li  společně se  zbožím  poskytnut kupujícímu dárek, je  darovací  smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu  vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.34. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

1.35. Je-li prodávající  podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupující v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží  a v případě jakýchkoliv  závad toto  neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení  obalu  svědčícího o  neoprávněném vniknutí do  zásilky  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

1.37. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice do  zemí EU.  Náklady spojené s expedicí a  dodáním se  rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek:

 

-      Přepravní služba Geis se zavoláním (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Geis CZ s.r.o. (http://www.geis-group.cz/cz), v dohodnutém čase. Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka dopravce.

 

 

-      Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 

-      Přepravní služba ČP balík na poštu (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jednu z více než 3000 pošt v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí na poště. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

-    Přepravní služba ČP (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz).

-     Osobní odběr znamená vyzvednutí produktů kupujícím v provozní době na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího.

 

 

 

 

1.38. Další  práva a povinnosti  stran při přepravě zboží mohou  upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.39. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

 

 

1.40. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 

 

1.40.1.má zboží  vlastnosti, které si  strany ujednaly,  a chybí-li  ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 

 

1.40.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

 

 

1.40.3.zboží odpovídá jakostí  nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

 

 

1.40.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

 

 

1.40.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

 

1.41. Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší  cenu na vadu, pro  kterou byla nižší  cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého zboží  na vadu odpovídající  míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 

 

1.42. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 

 

1.43. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího.  Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.44. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

1.45. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

1.46. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající  prostřednictvím elektronické adresy info@crazy-gumicky.cz.  Informaci  o  vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

1.47. Prodávající   je  oprávněn  k  prodeji  zboží  na  základě živnostenského  oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor  nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro  ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

1.48. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.49. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.50. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

1.51. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely  zasílání informací  a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

1.52. Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při  registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

1.53. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

1.54. Osobní   údaje  budou   zpracovávány   po   dobu   neurčitou.  Osobní   údaje   budou zpracovávány v elektronické podobě  automatizovaným způsobem  nebo  v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

1.55. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

1.56. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

1.56.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

1.56.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

1.57. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

 

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH  SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

 

 

1.58. Kupující  souhlasí  se  zasíláním informací  souvisejících se  zbožím, službami nebo podnikem  prodávajícího  na  elektronickou adresu  kupujícího a  na  telefonní číslo kupujícího formou  SMS zpráv  a  dále  souhlasí  se  zasíláním obchodních  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

 

1.59. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

DORUČOVÁNÍ

 

 

 

1.60. Kupujícímu může být doručováno na  adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.61. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany  sjednávají, že vztah  se  řídí  českým právem.  Tímto  nejsou  dotčena  práva spotřebitele  vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

1.62. Je-li  některé ustanovení obchodních  podmínek neplatné nebo  neúčinné, nebo  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není  dotknutá  platnost ostatních ustanovení. Změny  a  doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

1.63. Kupní   smlouva   včetně   obchodních   podmínek   je   archivována   prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

 

1.64. Přílohu obchodních  podmínek tvoří  vzorový formulář pro  odstoupení  od  kupní smlouvy.

 

1.65. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tomáš Bohovič, Jasmínová 294, 53372, Moravany, email info@crazy-gumicky.cz,  telefon 603221312.

 

 V Moravanech dne 1.1.2014                                            Tomáš Bohovič, v.r. provozovatel obchodu

 

Příloha  obchodních  podmínek  část  „ A“   - spotřebitel .

 

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát

 

Crazy-gumičky – Tomáš Bohovič, Jamínová 294, Moravany, 53372, e-mail: info@crazy-gumicky.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

(*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

 

Datum